Учебен център „Бонев консулт“ притежава лиценз № 200812685 / 08.01.2009г. издаден от НАПОО за извършване на професионално обучение по 29 специалности.

Учебен център „Бонев консулт“ е създаден от екип от млади и амбициозни професионалисти, предлагащи професионално и чуждоезиково обучение. Нашите преподаватели имат многогодишен, доказан опит. Работим с най-съвремените учебни системи от методологична гледна точка, като акцента се поставя най-вече върху ефективната комуникация. Стремим се да направим учебния материал увиличащ, ясен и систематизиран чрез балансирано представяне на комуникативните и граматични елементи. Във всичките ни проекти се стремим да сформираме среда за обучение, в която всеки да развие качествата си и да добие увереността, която му е необходима. Държим да подобряваме нашите услуги, съчетавайки най-доброто от академичните среди и частния сектор.

Образователна политика на центъра
Учебен център „Бонев консулт“ предлага на курсисти от всички възрасти широки възможности за допълнителна квалификация по чужд език, за добиване на нови знания и умения, за осъвременяване на чуждоезиковите познания и разширяване на културния кръгозор.
Образователната политика на центъра е насочена към създаване на условия за качествен учебен процес и е готова да отговори бързо на съвременните образователни нужди, и специфичните изисквания на обучаемите. Курсистите придобиват своята езикова квалификация, което формира у тях готовност да преминат в нови професионални области, отговаряйки на нуждите на пазара на труда и на потребностите за личното им развитие и усъвършенстване.

Учебен център „Бонев Консулт“ е с дългогодишен опит в сферата на обучението.
Повече от 10 години провежда програми и курсове от различни професии и специалности.
Нашата цел е предлагане на качествено професионално образование и обучение – което да изгражда конкурентно способни кадри и да задоволява техните интереси, като повишава степента им на образованост.

Лицензия

Лицензия