ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ И МАШИНОСТРОЕНЕ”

  1. Професия “Заварчик”, код 521090

8.1. Специалност “Заваряване”, код 5210901, първа степен на професионална

квалификация.