ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “СЕКРЕТАРСКИ И ОФИС ДЕЙНОСТИ»

  1. Професия “Офис- мениджър”, код 346010

7.1.   Специалност  “Бизнес   администрация”, код 3460101, трета степен на

професионална квалификация.