ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЦИ”

  1. Професия “Оперативен счетоводител”, код 344010

3.1.  Специалност “Оперативно счетоводство”,  код 3440101, трета степен на професионална квалификация.