ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “ЗАЩИТА НА СОБСТВЕНОСТТА И ЛИЧНОСТТА”

  1. Професията “Охранител”, код 861010

29.1.  Специалност “Банкова и инкасова дейност”, код 8610101,  трета степен на професионална квалификация;

29.2. Специалност “Лична охрана”, код 8610102, трета степен на професионална квалификация;

29.3.  Специалност “Физическа охрана на обекти”, код 8610103 трета степен на професионална квалификация.