ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “ПЪТУВАНИЯ, ТУРИЗЪМ И СВОБОДНО ВРЕМЕ”

  1. Професия “Организатор на туристическа и агентска дейност”, код 812

26.1.  Специалност “Организация на туризма и свободното време”, код 8120101, трета степен на професионална подготовка;

26.2. Специалност “Селски туризъм”, код 8120102, трета степен на професионална квалификация.