ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”

  1. Професия “Сътрудник социални дейности”, код 762020

20.1.  Специалност “Социална работа с деца и семейства а риск”, код 7620201, трета степен на професионална квалификация;

20.2.   Специалност “Социална  работа  с деца  и  възрастни с увреждания и хронични заболявания”, код 7620202, трета степен на професионална квалификация.