ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “ГОРСКО СТОПАНСТВО”

  1. Професия “Работник в горското стопанство”, код 623060

19.1. Специалност “Билкарство”, код 6230604, първа степен на професионална

квалификация.