ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЦВЕТАРСТВО”

  1. Професия “Озеленител”, код 622020

18.1.  Специалност “Цветарство”, код 6220201, втора степен на професионална квалификация;

18.2.   Специалност “Парково строителство и озеленяване”, код 6220202, втора степен на професионална квалификация.