ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “СЕЛСКО СТОПАНСТВО”

  1. Професия “Растениевъд”, код 621030

15.1. Специалност    “Растениевъдство”, код 6210301, втора степен на професионална квалификация.

  1. Професия “Животновъд, код 621050

16.1. Специалност “Животновъдство”, код 6210501, втора степен на професионална квалификация.

  1. Професия “Фермер”, код 621060

17.1. Специалност “Земеделец”, код 6210601, втора степен на професионална

квалификация.