ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВЕСИНА”

  1. Професия “Оператор в дървообработването “, код 543020

11.1.  Специалност “Производство на мебели”, код 5430201, втора степен на професионална квалификация;

11.2.   Специалност “Производство на врати и прозорци”, код 5430202, втора степен на професионална квалификация;

11.3.  Специалност “Производство на тапицирани изделия”, код 5430203, втора степен на професионална квалификация.