ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ”

  1. Професия “Шивач”, код 542110

10.1 Специалност “Шивачество”, код 5421101, първа степен на професионална

квалификация.