ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “ПРОДАЖБИ НА ЕДРО И ДРЕБНО”

  1. Професия “Продавач – консултант”, код 341020

1.1. Специалност “Продавач – консултант”, код 3410201, втора степен на професионална квалификация.