ЦПО „Бонев Консулт” ЕООД бе одобрен като доставчиците на услуги на основание чл.7, ал.5 от Постановление № 251 от 21.10.2009 г. на Министерски съвет за определяне на реда и условията за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетни оси 1 и 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г.

ЦПО „Бонев Консулт” ЕООД осъществява обучения по следните ключови компетенции, утвърдени от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта:

Ключова компетентност Наименование на обучението

Брой часове за обучение

1. Ключова компетентност 1

Общуване на роден език

Делова кореспонденция

20 учебни часа

2. Ключова компетентност 2

Общуване на чужд език

Английски език

300 учебни часа

Руски език

300 учебни часа

3. Ключова компетентност 4:

Дигитална компетентност

Обучение за работа с бази данни, съхраняване и управление на информация

50 учебни часа

Работа с електронни таблици

50 учебни часа

Работа с основни текстообработващи програми

50 учебни часа

умения за създаване на презентации с PowerPoint

50 учебни часа

Графичен дизайн с Corel draw

50 учебни часа

Работа със специализиран софтуер

50 учебни часа

Web-дизайн

50 учебни часа

4. Ключова компетентност 6: Обществени и граждански компетентности Охранителни мерки и безопаснтност

40 учебни часа

Здравосливни и Безопасни условия на труд

40 учебни часа

Управление на човешките ресурси

40 учебни часа

Преодоляване на професионалния

стрес

40 учебни часа

Система за оценка на персонала

40 учебни часа

5. Ключова компетентност 6: Инициативност и предприемачество Икономика на бизнеса

40 учебни часа

Предприемачество

40 учебни часа

Планиране и управление на проекти

40 учебни часа

Управление на европейски проекти

40 учебни часа

Умения за налагане на продукти и марки на пазара

40 учебни часа

 

Мярка 111 „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ”

 От програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР):

1. Дългосрочни курсове от 150 часа                                                         

2. Краткосрочни курсове от 30 часа                                                       

3. Информационни дейности