ЦПО „БОНЕВ КОНСУЛТ“ ПРОВЕЖДА ОБУЧЕНИЯ ПО:

  • 18 ПРОФЕСИЛНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ,
  • 29 ПРОФЕСИИ И
  • 51 СПЕЦИАЛНОСТИ.

Центърът е лицензиран (лицензия № 200812685) с решение на Управителния съвет на НАПОО (протокол № 01/ 08.01.2009 г.)